انجمن علمی شیمی

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی زمین شناسی

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی فیزیک

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی شیمی

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی آمار

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی نجوم و اختر فیزیک

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی زیست شناسی

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی ریاضی

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی