انجمن علمی علوم پایه

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی پاتوبیولوژی

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی علوم درمانگاهی

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی بهداشت

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی بیوتکنولوژی دامپزشکی

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی