انجمن علمی کامپیوتر

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی مهندسی برق

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی رباتیک

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی ACM

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی

انجمن علمی IEEE

 • 2 کارگاه
 • 1 همایش
 • 4 دوره آموزشی