کمیته اجرایی

مهدی نریمانی

دبیر انجمن علمی علوم و فناوری نانو

۷

محسن حیدری 

رابط ستاد ویژه فناوری نانو و عضو شورای مرکزی انجمن علمی علوم و فناوری نانو

photo_2016-04-15_16-06-39

جعفر شادمهر

عضو شورای مرکزی انجمن علمی علوم و فناوری نانو

۱۲۳۴۵