راهنمای ثبت نام

چهارمین مدرسه بهاری نانو به مدت ۳ روز در تاریخ ۸ تا ۱۰ اردیبهشت در دانشکده مهندسی ۲ برگزار می شود

هزینه ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه شیراز ۴۰ هزار تومان و سایر دانشجویان ۵۰ هزار تومان می باشد.

در صورتی که دانشجویان سایر دانشگاه ها به صورت گروهی ( ۳ نفر به بالا) ثبت نام نمایند هزینه ی ثبت نام ۴۰ هزار تومان خواهد شد.

اسکن فیش واریزی علاوه بر آپلود در هنگام فرآیند ثبت نام ، باید به آدرس زیر ایمیل گردد.

shirazu.springschool@gmail.com

هزینه ثبت نام باید به حساب زیر واریز گردد.

شماره حساب ۱۶۵۷۷۴۵۹۴۶ بانک ملت به نام (( درآمدهای اختصاصی معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز ))