آدرس دفتر مدیریت امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز :

شیراز مجتمع دانشگاهی ارم روبروی استخر سرپوشیده معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز طبقه دوم سمت راست اتاق های۲۱۶ (کارشناس امور علمی)، ۲۱۷ ( اداره برنامه ریزی و توسعه مدیریت امور علمی ) ، ۲۱۹ (مدیر امور علمی ) ، ۲۲۰ ( امور مالی و تدارکات )و ۲۲۱ ( اداره انجمن های علمی )

تلفکس : ۳۶۴۶۰۷۶۱ – ۰۷۱ تلفن : خانم فروتن ۱۹۴۶، خانم فرامرزی ۱۹۳۸، خانم سیاح پور ۱۹۰۶، آقای ظهرابی ۱۹۲۷،آقای کریمی۱۹۰۷

آدرس سایت مدیریت امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز: WWW.elmi.shirazu.ac.ir