تاریخ های مهم همایش

تاریخ ثبت نام ۲۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۹۵
تاریخ برگزاری همایش ۸ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۵

 

 

پذیرش شرکت کنندگان چهارمین مدرسه بهاری نانو از ساعت ۸ صبح ۸ اردیبهشت

مکان: ملاصدرا – سالن صدری دانشکده مهندسی ۲ دانشگاه شیراز