ارتباط با ما

دبیرخانه:   ۰۹۳۶۷۷۹۳۴۹۴

ایمیل:   shirazu.springschool@gmail.com

تلگرام:   telegram.me/nano_spring_school

آدرس: شیراز -میدان ارم-دانشگاه شیراز -پردیس ارم-دانشکده فناوری های نوین- انجمن علمی فناوری نانو