آیین نامه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

دستور العمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر برفعالیت نشریات دانشگاه

آیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان

آیین نامه کانونهای فرهنگی هنری